Tennishall

Sarpsborg Tennisklubb (STK) har i hele 26 år gjort forsøk på å bygge innendørs tennisanlegg. Allerede i 1986-87 ble det gjort en henvendelse til kommunen om oppsetting av boble på bane 1 og 2 på anlegget ved Kulåsparken. Dette ble ikke akseptert av kommunen.

I 1988 og i 1991 ble det gjort forsøk på bygging av hall mellom Kirkegaten skole og den gamle yrkesskolen. Formannskapet gjorde etter innstilling fra rådmannen vedtak om at STK skulle få bygge tennishall på tomta. Hallen ble tegnet, nødvendig kapital sikret og alle nødvendige papirer oversendt bygningsrådet for behandling. Byggesøknaden ble imidlertid avvist fordi tomta måtte omreguleres. Saken kom opp igjen i 1992 etter kommunesammenslåingen, og etter innsigelse fra fylkeskommunen om bruk av tomta til utvidelse av yrkesskolen, ble hallsaken lagt død.

STK prøvde så muligheten for bygging på jordet ved Hjalmar Wessels vei, men igjen etter innsigelse fra fylkeskommunen ble også disse planene henlagt.

I 1993 fikk STK en henvendelse fra rådmannsadministrasjonen om at Sarpsborg kommune kanskje måtte bygge nytt tilfluktsrom under Kulås etter nedleggelse av tilfluktsrom i Sagahuset og i yrkesskolen. STK fikk tak i aktører som foretok grunnboringer i Kulås, og som tegnet et nytt anlegg i fjellet med inngang ved bane 5. Disse tegningene omfattet to tennisbaner, svømmebasseng, badmintonbane og turnhall. Etter flere år med planlegging og stor resursbruk, kom det brev fra Sarpsborg kommune om at det ikke lengre var behov for bygging av nytt tilfluktsrom under Kulås. Dermed ble enda et prosjekt lagt dødt.

I 1999 var STK i gang igjen med nytt forsøk på bygging av to innendørsbaner i Kulås, over bane 5 og videre inn mot fjellet. Skisser ble laget og søknad ble sendt Borregaard 24.09.99. Søknaden ble avslått av Borregaard i brev av 29.10.99 med begrunnelse i at det ble for stort inngrep i parken.

STK søkte Borregaard igjen – 27.03.2000 - med sterkt trykk på hvor stort behovet for et innendørsanlegg var, og at man kunne konsentrere alt ved ett anlegg. Man ville dessuten slippe å bygge servicebygg. Avslaget fra Borregaard ble gitt i brev 26.06.2000 på samme grunnlag som tidligere. STK hadde under forhandlinger med Borregaard også samtaler med eierne av ABB-Bygget (stor hall, høyde 22 m) om leie og ombygging til tennishall. Leie og ombyggingskostnader ble imidlertid så store at hele kapitalen ville forsvinne. Prosjektet ble skrinlagt, da vi heller ikke fikk garanti for bruk av hallen ut over noen få år.

Nytt hallprosjekt i samarbeid med Sarpsborg Bordtennisklubb (SBK) ble forsøkt igangsatt i "kastgropa" med søknad til kommunen i brev av 16.10.2000. Det ble holdt felles møte med ordfører og rådmann 28.05.2001, hvor kommunen tildelte STK og SBK nevnte tomt. Etter framlagte tegninger og befaring i området viste det seg at det ikke var mulig å bygge en så stor hall på grunn av store ledninger i bunnen av gropa. – Enda et hallprosjekt avsluttet.

I begynnelse av 2001 søkte STK i samarbeid med SBK Sarpsborg kommune om tildeling av området i Torsbekkdalen, syd for Bowlinghallen. I brev fra kommunen 04.10.01 ble det gitt tillatelse av kommunens øverste administrative ledelse om videre arbeid med saken. STK og SBK utarbeidet deretter et reguleringsforslag med to baner for tennis og en hall for bordtennis, samt felles servicebygg. SBK trakk seg i begynnelsen av 2004 fra prosjektet, da de heller ønsket å delta i et prosjekt ved nye Grålum skole i regi av idrettsrådet.

En ny skuffelse oppsto da Utvalget for plansaker ikke ville fremme reguleringsplanen for Torsbekkdalen. STK klagde saken inn for kommunen 23.09.04, og under avstemning i bystyret senere, ble det vedlatt at saken skulle fremmes på nytt for Utvalget.
Bystyret godkjente i 2004 reguleringsplanen for Torsbekkdalen, noe som innebar at STK fikk tillatelse til å bygge syd for bowlinghallen. Våren 2005 klagde eier av bowlinghallen vedtaket inn for Planutvalget i kommunen. Planutvalget avviste klagen og eier av bowlinghallen og hans advokat klagde avgjørelsen inn for fylkesmannen. Fylkesmannen avviste klagen i februar 2007.

STK hadde tidligere engasjert en ingeniør for å tegne hallen og for å få den godkjent i bygningsrådet. Tegningen ble sendt kommunen, men ble ikke godkjent pga estetiske retningslinjer for bygg ved Torsbekkveien. Dessuten godtok kommunen kun arkitekttegnet hall. Firmaet BAS arkitekter ble forespurt i februar 2008 om å fullføre tegningen og få den godkjent i bygningsrådet. BAS' arkitekter hadde tegningene klare 08.04.08, og byggesøknad ble sendt kommunen. Kommunen godkjente rammesøkaden i melding om administrativt vedtak i brev av 02.06.08.

STK gikk deretter ut til diverse firmaer for å få laget et kostnadsoverslag for bygget. Etter sommerferien forelå et kostnadsoverslag på 16 mill. kr. Dette var alt for dyrt i forhold til forventede kostnader, og STK ba om at nytt kostnadsoverslag ble utarbeidet, ved at all indre kledning ble fjernet og ny takkonstruksjon ble vurdert. STK venter på nytt kostnadsoverslag, og håper at regjeringen/stortinget i nær fremtid vil fjerne/redusere mva på idrettsbygg for lag/foreninger.

Nytt kostnadsoverslag viste en reduksjon til ca. 12 – 13 mill. En sum som fortsatt var høy. Så lenge heller ikke Stortinget vedtok noen momsreduksjon ble anlegget i Torsbekkdalen satt på vent.

I 2008 ble det også fremmet et alternativt forslag for hall av Idrettsrådet og samarbeid med Sarpsborg Bandyklubb. Det skulle være mulig å bygge to baner etter hverandre med klubbhus til bandyklubben i midten nær kunstisflaten ved stadion. Etter senere møte med ordfører og rådmann ble også dette alternativet skrinlagt.

Så dukket det opp et nytt alternativ ved en forespørsel fra Fredrikstad Tennisklubb om å bygge 4 baner på Rolvsøy. Fredrikstad TK fikk imidlertid aldri fremmet noen sak om ervervelse av tomt og samarbeidet med Fredrikstad TK ble lagt på vent. (Fredrikstad TK skulle selge sitt anlegg i Bydalen for 12 – 16. mill.)

2009
Dette året la Idrettsrådet fram planer for bygging av hall på Kalnes, da det var mulighet for at idrettslinjen på Sarpsborg VG skole skulle flyttes til Kalnes. Kalnes var allerede i gang med ny hall, men kunne ha bruk for enda mer plass. STK ville også bli prioritert på Idrettsrådets anleggsliste, dersom STK gikk for Kalnes.

Det ble gjennomført møter med skoleledelsen, som viste seg å være meget positive. Det ble innhentet et kostnadsoverslag på ca. 8 – 9 mill. for tennishall. 11. mai var det møte med kommunen, som også var positive til dette alternativet.

I juni ble saken tatt opp med politikerne i fylket, men dessverre ønske ikke disse å støtte byggingen av tennishall nå, da de ville se an utviklingen av Kalnes noen år framover. Så dette prosjektet ble skrinlagt inntil videre.

2010
Så dukket et nytt prosjekt på stadionområdet opp igjen.
I forbindelse med at det skal bygges ny barneskole ved Sarpsborg stadion ønsket Idrettsrådet i samarbeid med flere klubber, blant annet bordtennisklubben og oss at det skulle bygges en flerbrukshall med to tennisbaner, bordtenninshall og bryterhall bl.a. Dette skulle være en frittstående hall på gressbanen bak klokkersvingen på Sarpsborg Stadion. Sarpsborg kommune skulle leie hallen på dagtid som gymsal både for barneskole

Sarpsborg kommune skulle leie hallen på dagtid som gymsal både for barneskolen og eventuelt Kruseløkka ungdomsskole.

Det ble dannet et selskap, Flerbrukshallen AS, hvor Sarpsborg Tennisklubb og Sarpsborg Bordtennisklubb var stifterne. Meningen var at Flerbrukshallen AS skulle bygge hallen og drifte den, og at Sarpsborg kommune skulle garantere leie i 20 år til ca. 3,8 mill. pr. år.

På denne måten ville Sarpsborg kommune slippe investeringen – og vi få hall.

Nå kom rådmannen på banen og hadde sterke meninger om at idretten ikke kunne drifte en hall. Hun mente at hallen ville bli langt dyrere enn Flerbrukshallen AS estimerte (vårt estimat/budsjett var basert på 3 – 4 tilsvarende haller i Norge bl.a. i Rakkestad).

I kommunen, med ordører Engsmyr og rådmannen i spissen var det av grunner vi ikke helt forstår stor motstand mot at det skulle bygges en flerbrukshall. Man mente isteden at det skulle bygges en liten gymsal, som ingen andre enn skolen kunne bruke.

Det ble jobbet mye mot politikerne både fra Idrettsrådets side og Terje Nicolaysen, så vi hadde håp om at politikerne likevel ville si ja til at vi fikk bygge flerbrukshall.

Det ble arrangert ekskursjon til Rakkestad-hallen med politikerne, hvor hallen ble vist fram, og byggeprosjektet til Rakkestad-hallen ble gjennomgått av prosjektlederen.

Da saken skulle opp i bystyret stilte mange av våre medlemmer opp (bra!) med tennisracketer etter initiativ fra Idrettsrådet og tennisklubben for å prøve å legge press på politikerne.

Men nok en gang ble Sarpsborg tennisklubb tilsidesatt av Sarpsborg kommune. Beslutning om hall ble en mellomting av det kommunen ville og det idretten ville, nemlig en stor gymsal med plass til Sarpsborg bordtennisklubb.

2011
I 2011 satt vi fortsatt igjen med Torsbekkalternativet. Men med kommunens fordyrende estetiske krav, var det egentlig aldri et reelt alternativ. Senest i juli løp byggetiltaksfristen ut og vi søkte om refusjon (20%) av tilknytningsavgift for vann-, kloakk- og byggesaks-avgift. Dette ble innvilget. Torsbekkalternativet ligger der ennå, men STK må da starte byggesøknad på nytt, da området fortsatt er regulert til idrettsformål/tennishall.

Etter sommerferien fikk STK igjen et håp, da Sarpsborg fotballklubb spurte om det var interesse for samarbeid om hall på grusbanen ved SFK-hytta. Etter flere møter valgte imidlertid styret i Sarpsborg fotballklubb å skrinlegge hall, men heller satse på ny gressbane på den gamle grusbanen.

Håpet var imidlertid ikke ute, da det virket som om gressanlegget ikke ville bli anbefalt av Idrettsrådet og dermed ikke ville utløse midler fra kommunen. Det ble dermed igjen fokusert på Kalnesalternativet, og det var flere møter med skoleadministrasjonen/fylket. Disse møtene var så positive at det ble utredet hallkostnader i regi av ProsjektForum..

Det ble jobbet på spreng i romjulen, slik at vi kunne overlevere et reelt kostnadsbilde på prosjektet til fylket rett på nyåret. De tok dette opp i et ledermøte, og kom fram til at behovet for ny hall på Kalnes ikke er stort nok, men at de kan være behjelpelig med tomt og tilhørende infrastruktur.

I mellomtiden fikk ikke SFK den støtten de trengte fra kommunen, dermed jobbet vi videre med Kurlandalternativet. Terje Nicolaysen og Rune Hafell var på et positivt møte med ordfører og kommunesjef, men det kom raskt frem at de var avhengig av kapasitets-utredning for Kurland skole før de kunne love noe som helst. Dette skulle gjøres i løpet av året, så her er det bare å smøre seg med tålmodighet.

2012
STK fikk i mai en ny henvendelse fra Fredrikstad TK (FTK) om deltakelse i hall. Henvendelsen ble lagt fram for kommunen, som var positive til interkommunalt samarbeid. Det viste seg etter hvert at henvendelsen fra FTK var lite seriøs. Fredrikstad kommune hadde regulert hele området (gressbanen og tennisanlegget på St. Croix ) til grøntanlegg. Således hadde ikke FTK noen midler til investering i ny hall.

Nå fortsatte imidlertid STK ut på våren med Terje Nicolaysen i spissen å arbeide for Kalnesalternativet. Det var flere møter med skoleadministrasjonen og fylkes-administrasjonen. Kostnadsvurdering ble utarbeidet av ProsjektForum med en byggekostnad eks mva på 9,5 mill. kr. Kalnes skole og fylkesadministrasjonen var også positive til at vi kunne få gratis tomt.

Samtidig med Kalnes ventet STK på en endelig avgjørelse på Kurland ved Sarpsborg FK's klubbhus. I møte med Idrettsrådet, kommunen og STK 28. juni 2012 ble det fastslått at SFK opparbeidet tidligere grusbane til gressbane. Kommunen fastslo dessuten at reguleringsplanen for området og nærliggende arealer i samme område ikke åpner for hallprosjekter. Dermed falt Kurland-prosjektet.

I samme møte av 28. juni fastslo kommunen at det ikke var aktuelt med tilbygg på Sarpsborg-hallen.

Videre ble også STK's forslag om større hall ved nye Sandesundsveien skole avslått. Avslaget grunnet seg i for liten plass til skolegård, da området var begrenset. Det skulle bygges en liten flerbrukshall.

SA hadde også et oppslag om at kommunen hadde planer om å bygge ny barnehage på jordet ved Hjalmar Wesselsvei/Oscar Pedersensvei. STK gjorde en henvendelse til kommunen i forbindelse med dette oppslaget om å regulere til hall ved den nye barnehagen. Dette ble avvist som uaktuelt. Fylket og kommunen er dessuten i dialog om dette område/jordet kan frigjøres til bygging av barnehage.

Ut på høsten fortsatte møter mellom kommunen - fylkeskommunen og STK – skoleadministrasjonen. Forholdene lå godt til rette for samarbeid og bygging på Kalnes. Kommunen skulle gå inn med noe midler for å frigjøre noen dager i hallen for bruk av andre idretter. Kalnes skole skal kun bruke hallen på dagtid.

Så kom en urovekkende melding i slutten av oktober. Fylkesadministrasjonen ønsket ikke å legge fram tennishallprosjektet for politikerne, da det igjen måtte avklares hvor mange elever som skulle flyttes, evt. ha fast tilholdssted på Kalnes. En forventer at denne saken blir avgjort av fylkespolikerne fram mot sommeren 2013. Hallprosjektet til STK ble igjen satt på vent. Vi var så nær!

Nytt alternativ er på gang og forberedelser blir gjort for å fremme hallprosjektt for kommunen. Kostnadsoverslag vil bli utarbeidet.
Vi vil imidlertid også avvente hva som skjer på Kalnes fram til sommeren.

I alle disse 26 årene har flere stått i spissen for hallalternativene.

Einar Johansen var drivkraften bak alle prosjekter inkludert fjellanlegget som startet opp i 1993 (tegninger er aldri vist offentlig).

Per Bjørn Homstvedt var drivkraften bak hallprosjekt over bane 5 og inn mot fjellet, dessuten anlegget i kastgropa ved stadion.

John Karlsen ordnet med regulering til idettsformål/hall i Torsbekkdalen.

Yngvar Grina tok over i Torsbekkdalen og fikk til slutt godkjent rammetillatelsen for bygging .

Terje Nicolaysen har vært drifkraften/initiativtaker bak alle forslag og alternativer til tennishall etter Torsbekkalternativet.

Sarpsborg TK
17.11.2012

2013
Ved årets begynnelse hadde vi fortsatt tro på Kalnesalternativet, samtidig som vi jobbet med Boblehall-
prosjektet. 

På vårparten strandet Kalnesalternativet nok en gang og alt fokus ble rettet mot Boblehall. 

Da kombinasjonen med kunstgrus og Boblehall var relativt nytt, kontaktet vi andre klubber som 
hadde byttet til kunstgrus. Alle var kjempefornøyde, så vi valgte å gå videre.

Vi kontaktet flere leverandører for å innhente tilbud, men det stoppet litt opp da flere av disse 
ikke hadde godkjennelser på plass, blant annet på brannsikkerhet. Etter avklaring av dette fikk vi 
satt opp et budsjett, slik at alle søknader kunne bli sendt. 

Terje Nicolaysen tok runden med nabovarslene og fikk signaturer fra alle unntatt en. 

Alt så ut til å gå tennisklubbens vei, denne gangen skulle vi endelig lykkes.

Idrettsrådet og kommunen var på vårt parti, og da vi i desember fikk innvilget er kommunalt 
tilskudd på kr 600.000, var vi helt sikre på at boblen skulle stå klar i 2014. 

Så kom tilbakeslaget - som også nådde forsiden i SA den 8.3.2014. Kommunens byggesaks-
avdeling avslo vår søknad og viste til fylkeskommunens innsigelser om kulturminner og den 
ene manglende underskriften. 

Er det mulig?

Nå har STK holdt på i over 27 år for å få til en løsning, så skal dette stoppe oss - ikke snakk om.

I skrivende stund har vi fortsatt tro på at dette løser seg. 
Vi takker Terje Nicolaysen og Terje Bjørge for deres kjempeinnsats i hallkomiteen.  

 2014
Ordfører og leder av Utvalget for landbruk og teknikk lovte at boblehall kunne settes opp 
dersom flesteparten av naboene godkjente dette. Derfor startet hele prosessen - men slik 
utviklet saken seg videre i 2014. 

Sarpsborg TK (STK) fikk avslag på søknaden om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene
i bygningsrådet i januar 2014. 

STK søkte deretter gjennom Bright Rådgivende Ingeniører AS kommunen ved Utvalg for 
landbruk og teknikk på nytt om dispensasjon fra avstandsbestemmelsene. 

Etter frammøte av naboer og politikere i ovennevnte utvalg på STKs baner ble det 
23.04.2014 fattet vedtak om godkjennelse av boblehallens avstand til naboene, med krav 
om at boblehallen hadde midlertidig godkjennelse for perioden mellom oktober og mai (5 mnd)
i maksimum 5 år. Boblehallen skulle dessuten tilpasse seg nabolaget når det gjaldt lys,
støy og åpningstider. 

Nabo til bane 2 - Borghildsgate 20 klaget på kommunens vedtak i møtet 23.04.2014
gjennom sin advokat Sundby og Lunde i brev av 22.mai 2014. Naboen hadde da greid å 
snu 8 av 9 naboer til sin fordel, og klagen omfatte alle disse naboene. 

Terje Nicolaysen og Randi-Brith Bjørge tok en ny runde med naboene for å så disse 
til å godkjenne boblen, da styret vedtok å senke hallhøyden til ca. 7,5-8 meter istedenfor
10 meters høyde i tidligere søknad. Av 9 naboer godkjente 5 boblehall, 3 var imot og en 
var nøytral. 

I mellomtiden, før ny naborunde hadde STK gått ut med at det kunne bli nødvendig 
å flytte hallen (permanent hall) og hele uteanlegget til Sarpsborg stadion (grusbanen). 
Det ble laget tegninger av det nye anlegget, og dette ble vist i SA. Det ble dessuten 
innkalt til flere møter mellom Idrettsrådet, Sarpsborg 08 og Sarpsborg bandyklubb
om bygging av hall med berørte klubber. Saken om hall strandet imidlertid, da 
Sarpsborg 08 ikke ville bruke arealet til tennishall. STK og leder av hallprosjektet Terje 
Nicolaysen ønsket derfor ikke å gå videre med prosjektet. 

Dokumenter og innspill til klagesaken fra advokat Sundby og Lunde ble oversendt av
STK 19.08.2014 til Enhet byggesak og landbruk for bredere behandling i fylket. 

Svaret derfra ga STK nytt håp, der Enhet for byggesak og landbruk avslo klagen fra 
nevnte advokater. Saken ble deretter lagt frem for behandling hos politikerne i 
Utvalg for landbruk og teknikk i møte 10.09.2014.

 Der fikk saken en ny, overraskende behandling, etter at Arbeiderpartiet denne 
gangen snudde og gikk imot Rådmannens anbefaling. Arbeiderpartiets klønete behandling
førte igjen til at STK står uten hall, da stemmavgjørelsen ble 6 mot 5 for bygging 
av boblehall. Arbeiderpartiet ordnet det slik at 2 vararepresentanter møtte, som ikke 
tidligere hadde deltatt i befaring eller i saksgangen. Disse to representantene kunne ikke
godkjenne hallen av hensynet til ulempene for naboene. Således måtte også de andre 
representantene for Arbeiderpartiet og SV stemme likt med varamedlemmene. Her var 
det ingen partipisk som i andre saker. 

Arbeiderpartiet hadde igjen, til tross for visse lovnader igjen greid å sette en stopper 
for et hallprosjekt for STK. 

STK fortsetter imidlertid med planer for permanent hall ved Kalnes, men STK kan ikke 
gå videre med dette prosjektet før fylket har vedtatt en skolebruksplan for fylket. Noe 
som muligens innebærer overflytting av flere elever til Kalnes. Denne avgjørelsen vil 
etter all sannsynlighet bli tatt i mars 2015.